รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

โครงการปิดทองหลังพระสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

คู่มือมือสำหรับประชาชน

คูมือสำหรับประชาชน

 1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 2. งานบริการด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
 3. งานบริการด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 4. งานบริการด้านการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 5. งานอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
 6. จัดเก็บภาษีป้าย
 7. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 8. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 9. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 10. งานการขออนุญาตติดตั้งประปา
 11. งานการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 12. งานการขอความช่วยเหลือสาธารณภัย
 13. งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 14. งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 15. งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด
 16. งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร