* ข้อมูลพื้นฐาน
* ประวัติ อบต.สร้างแป้น
* ประชาสัมพันธ์
* ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
***รายงานแสดงผลการดำเนินงาน**
- ไตรมาสที่ 1/65
- ประการรายงานฯ ไตรมาสที่ 1/65
- รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1/65
* ประกาศ
* ประกาศจัดตั้ง อบต.
* คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
*คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์
* คำสั่ง ผู้ช่วยงานสภา
* คำสั่ง
* โครงสร้างหน่วยงาน
* กิจการสภา
* หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
* กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* คำสั่งมาตราการประหยัดพลังงาน
* มาตรการประหยัดพลังงาน
* สรุปความพึงพอใจต่อการให้บรการ
* ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.
สร้างแป้น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม64)
* สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน
* ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต
* แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565(สปสช. อบต.สร้างแป้น)
* แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (สปสช.อบต.สร้างแป้น)
* ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2
* การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
หน่วยบริการสาธารณสุขของอบต.สป.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จ่าเอกพิสิทธิ์ นัทธี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0872182758
นางสาวสุลีพร เพียเพ็ง
รองปลัดนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น โทร 0801992091
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
โทร ...
นางธนิชา โพธิทัต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร 0883135798
นางสาวกานดา ศรีอ่อนแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 0807570017
นายทศพร คันธบุปผา
ผช.นักวิชาการเกษตร
โทร 0883112031
นายมานินพันธุ์ บุญคง
ผช.จพง.ธุรการ
โทร 0935361575
นายจีระวัฒน์ บัวผัน
ผช.จพง.ธุรการ
โทร0985974723
นายใบ พันธุ์งาม
พนักงานขับรถยนต
์โทร 0930813605
นายเอนก พร้าวหอม
พนักงานขับรถยนต
์โทร 0934150670
นายภาคภูมิ อ่อนอุทัย
ผช.จนท.ป้องกันฯ
โทร 0821250385
นางรจนา กองหล้า
คนงานทั่วไป
โทร 0878540629
นายสมบูรณ์ วรรณสงคราม
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร 0868568657
นายกด ลือส่อน
ตกแต่งสวน
นายสุวัตร บัวทอง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร 0810579350
นายวีระภาพ สมศรี
พนักงานขับรถขยะ
โทร 0822295568
นายพุทธชาติ นวลจันทร์
พนักงานดับเพลิงโทร 0908509882
นายปิยะพงษ์ บัวทอง
คนงานประจำรถขยะโทร 0879724134
นายมานิตย์ สุธรรมฤทธิ์
พนักงานขับรถดับเพิลง
นายพงสยา ส่อนไชย
พนักงานขับรถกระเช้า
โทร 0653150601
นายไชย ธุระเทพ
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า0611391054
นายผ่องใส ไชยคำจันทร์
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
นายสุริยนต์ อินลา
คนงานประจำรถขยะ