* ข้อมูลพื้นฐาน
* ประวัติ อบต.สร้างแป้น
* ประชาสัมพันธ์
* ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
***รายงานแสดงผลการดำเนินงาน**
- ไตรมาสที่ 1/65
- ประการรายงานฯ ไตรมาสที่ 1/65
- รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1/65
* ประกาศ
* ประกาศจัดตั้ง อบต.
* คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
*คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์
* คำสั่ง ผู้ช่วยงานสภา
* คำสั่ง
* โครงสร้างหน่วยงาน
* กิจการสภา
* หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
* กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* คำสั่งมาตราการประหยัดพลังงาน
* มาตรการประหยัดพลังงาน
* สรุปความพึงพอใจต่อการให้บรการ
* ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.
สร้างแป้น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม64)
* สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน
* ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต
* แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565(สปสช. อบต.สร้างแป้น)
* แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (สปสช.อบต.สร้างแป้น)
* ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2
* การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
หน่วยบริการสาธารณสุขของอบต.สป.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.  สภาพทั่วไป
ตำบลสร้างแป้นตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2534  โดยแยกจากตำบลนาบัวซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน 
มีนายคำพันธ์  พร้าวหอม  เป็นกำนันคนแรกประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น
ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัด ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  
วันที่  25  ธันวาคม  2539  และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  23    กุมภาพันธ์    2540    
โดยมี     นายคำพันธ์  พร้าวหอม  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้นคนแรก
ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น       คือ  นายบุญเทียบ  บัวเทิง
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  25561.1  ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น   อยู่ห่างจากอำเภอเพ็ญ  34 กม.  ถนนสายสามพร้าว - นาบัว 

1.3  ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ          จด      องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเพ็ญ
ทิศใต้              จด      องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก     จด      ลำห้วยหลวงและ อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลรักษ์
ทิศตะวันตก      จด      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระและองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า

1.4 จำนวนหมู่บ้าน
หมู่ที่    1        บ้านสร้างแป้น 
หมู่ที่    2        บ้านโนนพัฒนา 
หมู่ที่    3        บ้านทอน        
หมู่ที่    4         บ้านดอนยาว    
หมู่ที่    5        บ้านหว้าน       
หมู่ที่    6        บ้านหนองแด่น  
หมู่ที่    7        บ้านดอนเค็ง    
หมู่ที่    8        บ้านหนองผือ   
หมู่ที่    9        บ้านโนนรัง  

1.5  ประชากรในพื้นที่มีดังนี้ 
          รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของ ตำบลสร้างแป้น (ข้อมูลของวันที่ 17 มีนาคม 2564)


ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

สร้างแป้น

425
423
848
266

2

โนนพัฒนา

582
563
1,145
347

3

บ้านทอน

589
523
1,112
294

4

ดอนยาว

207
222
429
118

5

บ้านหว้าน

365
364
729
250

6

หนองแด่น

126
131
257
105

7

ดอนเค็ง

163
172
335
119

8

หนองผือ

426
410
836
259

9

โนนรัง

246
241
487
148

รวม

3,129
3049
 
1,906

สถิติประชากร แยกรายละเอียด
ข้อมูลของ ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ ของเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสำรอง อุดมศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน
2
นางสาวปิยะพร สังข์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
3
นายคำแปลง คนทน
กำนันตำบลสร้างแป้น
4
นานป่อง สุวรรณวาปี
ผู้ใหญ่บ้าน
5
นายขันตรี คุณธนัง
ผู้ใหญ่บ้าน
6
นางสาวพงษ์ศิริ พันศรีลา
ผู้ใหญ่บ้าน
7
นายสมจิตร บัวทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
8
นายเชิดขัย โอชารส
ผู้ใหญ่บ้าน
9
นายสนุก วงษาบุตร
ผู้ใหญ่บ้าน

 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ  
2.1  อาชีพ   ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา  ทำไร่  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง      ทั่วไป รับราชการ
2.2  หน่วยธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ
1. ปั๊มน้ำมัน                          จำนวน           0        แห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   จำนวน           0        แห่ง
          3.  สภาพทางสังคม
                   3.1  การศึกษา 
1. โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน 4        แห่ง
1.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น  จำนวนนักเรียน         206     คน
(นายธนวัฒน์ พรมทา ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างแป้น)
2. โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว  จำนวนนักเรียน       236     คน
(นายนิเทศ บุตรดีวงศ์ผอ. โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว)
3.  โรงเรียนบ้านหว้าน  จำนวนนักเรียน    45      คน
(นางสาวกาญจนาพร คำแพงราช ผอ. โรงเรียนบ้านหว้าน)
4.  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนรัง  จำนวนนักเรียน   106     คน
(นางสาวเบญญาภา พรรณศิริ รักษาการผอ. โรงเรียนบ้านโนนรัง)
โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา    ไม่มี

                    3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1.  วัด / สำนักสงฆ์    จำนวน           16      แห่ง              
2.  มัสยิด                  จำนวน             0      แห่ง    
3.  ศาลเจ้า                จำนวน             0      แห่ง
4.  โบสถ์                   จำนวน             0      แห่ง

                   3.3  สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น        จำนวน            1        แห่ง
                   (นายวัชยาคม หงษ์โง่น   รักษาการผอ.รพสต.สร้างแป้น)
2. อัตราการมีส้วมราดน้ำ           จำนวน  100     เปอร์เซ็นต์
                   3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.  สถานีตำรวจชุมชน              จำนวน            1        แห่ง
                   4.  การบริการพื้นฐาน
                              4.1  กาคมนาคม
4.1.1.  ถนนสายอุดร - สามพร้าว - สร้างแป้น- นาบัว - สุมเส้า
4.1.2.  โดยรถส่วนบุคลและรถโดยสาร
                              4.2  การโทรคมนาคม
1.  ที่ทำการไปรษณีย์ย่อย          จำนวน            0        แห่ง
                              4.3  การไฟฟ้า
1.  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
2. ขาดบ้านที่มีการขยายตัวของครัวเรือนไปสู่ภาคการเกษตร
                    4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
1.  ลำน้ำ                  ลำห้วย            จำนวน           13      สาย
2.  บึง หนองและอื่น ๆ                      จำนวน           10      แห่ง    
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น           
1.  ฝาย                    จำนวน           9        แห่ง
2.  บ่อน้ำตื้น             จำนวน           10      แห่ง
3.  บ่อโยธา              จำนวน           9        แห่ง
4.  อื่นๆ (บ่อบาดาล)  จำนวน           7        แห่ง

                    (1.)  จำนวนบุคลากร                                                     38      คน
                   1.1  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                   19      คน
1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล           1        คน
2.  รองปลัด อบต.                                    1        คน
3.  หัวหน้าสำนักปลัด                              1        คน
4.  นักทรัพยากรบุคคล                           1        คน
5. นักวิเคราะห์ฯ                                      1        คน
6.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  1        คน
7.  ผู้ช่ายเจ้าพนักงานธุรการ                  1        คน
8.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ                    1        คน
9.  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                   1        คน
11.  พนักงาน ทั่วไป                                1       คน
12.  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                   1        คน
13.  คนงานทั่วไป                                    2       คน
14.  พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า                2       คน
15.  พนักงานขับรถยนต์                         3      คน
16.  พนักงานดับเพลิง                            1       คน

                   1.2  ตำแหน่งในส่วนการคลัง     5        คน
                             1.  ผู้อำนวยการกองคลัง      1        คน
2.  นักวิชาการเงินและบัญชี                                   1        คน
3.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                      1        คน
4.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                           1        คน
5.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                                         1        คน

                   1.3  ตำแหน่งในส่วนโยธา       4        คน
1.  หัวหน้าส่วนโยธา          1        คน
2.  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า           1        คน
3.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1        คน
4.  ผู้ช่วยช่างโยธา             1        คน

                   1.4  ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ        8        คน
1.  หัวหน้าส่วนการศึกษา                                    1        คน
2.  นักวิชาการศึกษา                                           1        คน
3.  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                 1        คน
4.  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                         4        คน
5.  คนงานทั่วไป                                                 1        คน

                   1.5  ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม     3   คน                                            
1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ 1 คน
2. นักพัฒนาชุมชน                   1 คน                                           
3. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน         1  คน

@ ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 650 คน

@ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนว 3 รุ่น จำนวน 200 คน