ประกาศ..ขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนล่าสุด

ประชาสัมพันธุ์ ... ประกาศ เรื่องการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาด
คุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

****** ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) (1) / (2) / (3) ******

แผนที่อบต.สร้างแป้น


ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.สร้างแป้น 20 ธ.ค.62
ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.สร้างแป้น 29 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.สร้าแป้น 25 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.สร้างแป้น 28 ธ.ค.63
ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.สร้างแป้น 14 ม.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.สร้างแป้น 20 ก.ย. 64

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ(เสนอให้กับผู้บริหาร)
การจองคิวผู้มารอรับบริการ

       
  ***laasระบบบัญชีคอมฯอปท.
***ele ระบบข้อมูลเลืกตั้งผู้บริหารฯ
***infoระบบข้อมูลกลางอปท.
***ltaxโปรแกรมแผนที่ภาษี
***welfareระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
***
Waste.dla.go.th (ระบบสารสนเทศด้านการัดการขยะมูลฝอยของอปท.)
 
   
       
 
คำสั่ง
 
 

คำสั่งปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งรักษาราชการแทน
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดฯ
คำสั่งแบ่งงาน

คำสั่งมอบหมายให้รองฯ
การมอบหมายการปฏิบัติงานฯ

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ(สป)
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สป.
การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
การป้องกันการรับสินบนฯ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
คำสั่ง การมอบหมายการปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ อบต.สร้างแป้น /2562

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์อบต.สร้างแป้น 2562

คำสั่ง การมอบหมายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร2562

คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.สร้างแป้น 2562

 
   
       
  ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก 60  
  รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย  
   
  โครงการปิดทองหลังพระ  
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพนวดแผนโบราณ ฯ 2563  

***ประกาศ***สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

*** คู่มือมือสำหรับประชาชน....
*** คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกฯ

*** ยุติธรรมตำบลสร้างแป้น
*** ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2562
*** ประกาศ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2562
*** ประกาศกำหนดส่วนราชการ
*** ประกาศ เรื่องการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามประจำปีงบประมาณ 2564

**ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย 62**
**ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การัดการมูลฝอยติดเชื้อ62**

กิจการสภา

*** กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ***
ประกาศยกฐานะจากสภาตำบลเป็น อบต.สร้างแป้น


หนังสือส่งข้อบัญญัติ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 60
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 61
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 62
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ64
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ(61-65)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ฯลฯNew

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแด่น ม.6
ประชุมสภาวิสามัญ/2559(ร่างแผนพัฒนาสี่ปี)
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1- 4/60
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-4/61
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-4/62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-4/63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-4/64
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-4/60
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1- 4/61
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1- 4/62
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1- 4/63
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 4/64
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/62
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/62
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/62
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/62
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่(1) (2) (3) (4) 63
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ (1) (2) (3) (4) 64
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ( 1 ) ( 2 ) ( 3( 1 )( 2 )( 3 ))( 4 ) 62
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ (1)(2)(3)(4) 63
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ (1)(2)(3)(4) 64

สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน

ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน*** ข้อมูลศาสนสถานในเขต อบต.สป.
*** ภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.สป.
*** ลานกีฬา อบต.สป.
*** แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อบต.สป.
*** ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อบต.สร้างแป้น
*** หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
*** แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริตฯ

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างของหน่วยงาน / แผนที่ตั้งของหน่วยงาน (อบต.สร้างแป้น)
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน/แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
8. Q&A
9. Social Network
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด
***** (ประกาศแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ (1) (2) (3) ) /64***
*****รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน....(มีนาคม 64).... (เมษายน64)..
***** งบเงินสะสม 64 ***
***** งบเงนิทุนสำรองเงินสะสม 64***
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25. นโยบายการบริหารทรัพากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32. ช่องทางการับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (กิจกรรม)
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
44. งบแสดงฐานะการเงินอบต.สร้างแป้น63
45. รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ64

ตัวชี้วัด 10 ข้อ (ITA)

1. คุณภาพการดำเนินงาน
2. การปรับปรุงการทำงาน
3. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
4. การปฏิบัติหน้าที่
5. การใช้จ่ายงบประมาณ
6. การใช้อำนาจ
7. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ
8. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต
     

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  สภาพทั่วไป
ตำบลสร้างแป้นตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2534  โดยแยกจากตำบลนาบัวซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน 
มีนายคำพันธ์  พร้าวหอม  เป็นกำนันคนแรกประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น
ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัด ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  
วันที่  25  ธันวาคม  2539  และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  23    กุมภาพันธ์    2540    
โดยมี     นายคำพันธ์  พร้าวหอม  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้นคนแรก
ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น       คือ  นายบุญเทียบ  บัวเทิง
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  25561.1  ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น   อยู่ห่างจากอำเภอเพ็ญ  34 กม.  ถนนสายสามพร้าว - นาบัว 

 

1.3  ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ          จด      องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเพ็ญ
ทิศใต้              จด      องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก     จด      ลำห้วยหลวงและ อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลรักษ์
ทิศตะวันตก      จด      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระและองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า

1.4 จำนวนหมู่บ้าน
หมู่ที่    1        บ้านสร้างแป้น 
หมู่ที่    2        บ้านโนนพัฒนา 
หมู่ที่    3        บ้านทอน        
หมู่ที่    4         บ้านดอนยาว    
หมู่ที่    5        บ้านหว้าน       
หมู่ที่    6        บ้านหนองแด่น  
หมู่ที่    7        บ้านดอนเค็ง    
หมู่ที่    8        บ้านหนองผือ   
หมู่ที่    9        บ้านโนนรัง  

1.5  ประชากรในพื้นที่มีดังนี้ 
          รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของ ตำบลสร้างแป้น (ข้อมูลของวันที่ 17 มีนาคม 2564)


ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

สร้างแป้น

427
423
850
266

2

โนนพัฒนา

584
564
1,148
347

3

บ้านทอน

586
521
1,107
294

4

ดอนยาว

209
223
432
118

5

บ้านหว้าน

356
362
718
250

6

หนองแด่น

126
131
257
105

7

ดอนเค็ง

157
170
327
119

8

หนองผือ

422
409
831
259

9

โนนรัง

246
241
487
148

รวม

3,113
3,044
6,157
1,906

สถิติประชากร แยกรายละเอียด
ข้อมูลของ ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ ของเดือน 17 มีนาคม พ.ศ.2564

รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสำรอง อุดมศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน
2
นางสาวปิยะพร สังข์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
3
นายคำแปลง คนทน
กำนันตำบลสร้างแป้น
4
นานป่อง สุวรรณวาปี
ผู้ใหญ่บ้าน
5
นายขันตรี คุณธนัง
ผู้ใหญ่บ้าน
6
นางสาวพงษ์ศิริ พันศรีลา
ผู้ใหญ่บ้าน
7
นายสมจิตร บัวทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
8
นายเชิดขัย โอชารส
ผู้ใหญ่บ้าน
9
นายสนุก วงษาบุตร
ผู้ใหญ่บ้าน

 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ  
2.1  อาชีพ   ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา  ทำไร่  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง      ทั่วไป รับราชการ
2.2  หน่วยธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ
1. ปั๊มน้ำมัน                          จำนวน           0        แห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   จำนวน           0        แห่ง
          3.  สภาพทางสังคม
                   3.1  การศึกษา 
1. โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน 4        แห่ง
1.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น  จำนวนนักเรียน         206     คน
(นายฤทธิชัย งามดี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างแป้น)
2. โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว  จำนวนนักเรียน       236     คน
(นายประสิทธิ์ บุญภา ผอ. โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว)
3.  โรงเรียนบ้านหว้าน  จำนวนนักเรียน    45      คน
(นางสาวกาญจนาพร คำแพงราช ผอ. โรงเรียนบ้านหว้าน)
4.  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนรัง  จำนวนนักเรียน   106     คน
(นายวิชชา เสวตวงษ์ ผอ. โรงเรียนบ้านโนนรัง)
โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา    ไม่มี

                    3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1.  วัด / สำนักสงฆ์    จำนวน           16      แห่ง              
2.  มัสยิด                  จำนวน             0      แห่ง    
3.  ศาลเจ้า                จำนวน             0      แห่ง
4.  โบสถ์                   จำนวน             0      แห่ง

                   3.3  สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น        จำนวน            1        แห่ง
                   (นายวัชยาคม หงษ์โง่น   รักษาการผอ.รพสต.สร้างแป้น)
2. อัตราการมีส้วมราดน้ำ           จำนวน  100     เปอร์เซ็นต์
                   3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.  สถานีตำรวจชุมชน              จำนวน            1        แห่ง
                   4.  การบริการพื้นฐาน
                              4.1  กาคมนาคม
4.1.1.  ถนนสายอุดร - สามพร้าว - สร้างแป้น- นาบัว - สุมเส้า
4.1.2.  โดยรถส่วนบุคลและรถโดยสาร
                              4.2  การโทรคมนาคม
1.  ที่ทำการไปรษณีย์ย่อย          จำนวน            0        แห่ง
                              4.3  การไฟฟ้า
1.  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
2. ขาดบ้านที่มีการขยายตัวของครัวเรือนไปสู่ภาคการเกษตร
                    4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
1.  ลำน้ำ                  ลำห้วย            จำนวน           13      สาย
2.  บึง หนองและอื่น ๆ                      จำนวน           10      แห่ง    
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น           
1.  ฝาย                    จำนวน           9        แห่ง
2.  บ่อน้ำตื้น             จำนวน           10      แห่ง
3.  บ่อโยธา              จำนวน           9        แห่ง
4.  อื่นๆ (บ่อบาดาล)  จำนวน           7        แห่ง

                    (1.)  จำนวนบุคลากร                                                     38      คน
                   1.1  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                   19      คน
                             1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                               1        คน
2.  รองปลัด อบต.                                          1        คน
3.  หัวหน้าสำนักปลัด                                     1        คน
4.  บุคลากร                                                    1        คน
5.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                                   1        คน
6.  พนักงานประสานงานชนบท                      1        คน
7.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                       1        คน
8.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ                             1        คน
9.  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                            1        คน
10.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                              1        คน
11.  นักการภารโรง                                         1        คน
12.  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                            1        คน
13.  คนงานทั่วไป                                            2        คน
14.  พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า                         1        คน
15.  พนักงานขับรถยนต์                                  3        คน
16.  พนักงานดับเพลิง                                      1        คน

                   1.2  ตำแหน่งในส่วนการคลัง     5        คน
                             1.  ผู้อำนวยการกองคลัง      1        คน
2.  นักวิชาการเงินและบัญชี                                   1        คน
3.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                      1        คน
4.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                           1        คน
5.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                                         1        คน

                   1.3  ตำแหน่งในส่วนโยธา       4        คน
1.  หัวหน้าส่วนโยธา          1        คน
2.  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า           1        คน
3.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1        คน
4.  ผู้ช่วยช่างโยธา             1        คน

                   1.4  ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ        8        คน
1.  หัวหน้าส่วนการศึกษา                                    1        คน
2.  นักวิชาการศึกษา                                           1        คน
3.  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                 1        คน
4.  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                         4        คน
5.  คนงานทั่วไป                                                 1        คน

                   1.5  ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม     2        คน                                            
1.  นักพัฒนาชุมชน                                              1        คน                                           
2.  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                     1        คน

@ ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 650 คน

@ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนว 3 รุ่น จำนวน 200 คน

 

 

*****E-Mail : tmlove2010@gmail.com *****

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร 042 219684 ยินดีต้อนรับ