* ข้อมูลพื้นฐาน
* ประวัติ อบต.สร้างแป้น
* ประชาสัมพันธ์
* ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
***รายงานแสดงผลการดำเนินงาน**
- ไตรมาสที่ 1/65
- ประการรายงานฯ ไตรมาสที่ 1/65
- รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1/65
* ประกาศ
* ประกาศจัดตั้ง อบต.
* คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
*คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์
* คำสั่ง ผู้ช่วยงานสภา
* คำสั่ง
* โครงสร้างหน่วยงาน
* กิจการสภา
* หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
* กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* คำสั่งมาตราการประหยัดพลังงาน
* มาตรการประหยัดพลังงาน
* สรุปความพึงพอใจต่อการให้บรการ
* ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.
สร้างแป้น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม64)
* สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน
* ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต
* แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565(สปสช. อบต.สร้างแป้น)
* แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (สปสช.อบต.สร้างแป้น)
* ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2
* การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
หน่วยบริการสาธารณสุขของอบต.สป.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ทำเนียบผู้บริหาร

 
 
 
นายสิบประกรณ์ ตะโคตร
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น
 
 
โทร. 0925216790
 
 
สำนักงาน 042219684
 
 
โทรสาร 042219684
 
นายอนันท์ วรสุริย์
นายภูวนาท บัวบาน
นางลำใย ดาขาว
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการสภาฯ
โทร.0807092137
โทร.0840926710
โทร.0853452004
     
     

ทำเนียบสภา

 
 
 
นายบุญหลง บัวสิม
ประธานสภาฯ 0857425351
 
นายมนตรี วีระวัฒนา รองประธานสภา
นายทองใบ สมสล้าง เลขานุการสภา
นายธวัชชัย แก้วมุข
ส.อบต.ม. 6 โทร. 0883048087
ส.อบต.ม.8 โทร. 0807563585
ส.อบต. ม.1 โทร.0934554329
นายสิทธิโชค วรสุริย์
นายชวลิต ตันตะสุทธิ์
นางจุ๋ม บัวหงษา
ส.อบต. ม2 โทร.0904880559
ส.อบต. ม. 3 โทร.0650505377
ส.อบต. ม.4 โทร.0878552429
นายบุญหลง บัวสิม
นายมนตรี วีระวัฒนา
นายดำรงค์ บัวเก่า
ส.อบต. ม.5 โทร.0857425351
ส.อบต. ม.6 โทร.0803048087
ส.อบต. ม.7 โทร.0908546581
 
นายสำรวย รักมิตร
นายทองใบ สมสล้าง
 
ส.อบต. ม.9 โทร.0624625346
ส.อบต. ม. 8 โทร.0807563585