* ข้อมูลพื้นฐาน
* ประวัติ อบต.สร้างแป้น
* ประชาสัมพันธ์
* ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
***รายงานแสดงผลการดำเนินงาน**
- ไตรมาสที่ 1/65
- ประการรายงานฯ ไตรมาสที่ 1/65
- รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1/65
* ประกาศ
* ประกาศจัดตั้ง อบต.
* คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
*คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์
* คำสั่ง ผู้ช่วยงานสภา
* คำสั่ง
* โครงสร้างหน่วยงาน
* กิจการสภา
* หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
* กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* คำสั่งมาตราการประหยัดพลังงาน
* มาตรการประหยัดพลังงาน
* สรุปความพึงพอใจต่อการให้บรการ
* ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.
สร้างแป้น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม64)
* สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน
* ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต
* แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565(สปสช. อบต.สร้างแป้น)
* แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (สปสช.อบต.สร้างแป้น)
* ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2
* การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
หน่วยบริการสาธารณสุขของอบต.สป.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ (1) (2) (3) (4) / 65

กิจการสภา

** ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 61 / 62 / 63 / 64 / 65

ประกาศเรียกประชุมสภา

** ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-4 /65

ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ

** ประการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 4 /60
** ประการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 4 /61
** ประการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 4 /62
** ประการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 4 /63
** ประการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 4 /64
** ประการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 4 /65
 

หนังสือเชิญประชุมสภา

** หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 62
** หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 63
** หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 64
 

รายงานประชุมสภา

** รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ (1) (2) (3) (4) / 62
** รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ (1) (2) (3) (4) / 63
** รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ (1) (2) ( 3 /1 /2 /3 ) (4) / 64
** รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ (1) (2) (3) (4) / 65