* ข้อมูลพื้นฐาน
* ประวัติ อบต.สร้างแป้น
* ประชาสัมพันธ์
* ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
***รายงานแสดงผลการดำเนินงาน**
- ไตรมาสที่ 1/65
- ประการรายงานฯ ไตรมาสที่ 1/65
- รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1/65
* ประกาศ
* ประกาศจัดตั้ง อบต.
* คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
*คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์
* คำสั่ง ผู้ช่วยงานสภา
* คำสั่ง
* โครงสร้างหน่วยงาน
* กิจการสภา
* หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
* กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* คำสั่งมาตราการประหยัดพลังงาน
* มาตรการประหยัดพลังงาน
* สรุปความพึงพอใจต่อการให้บรการ
* ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.
สร้างแป้น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม64)
* สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน
* ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต
* แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565(สปสช. อบต.สร้างแป้น)
* แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (สปสช.อบต.สร้างแป้น)
* ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2
* การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
หน่วยบริการสาธารณสุขของอบต.สป.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศ

(NEW) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ในกรณีที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า1 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแด่น ม.6 ต.สร้างแป้น โดยวิธีคัดเลือก
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสร้างแป้นถึงสายบ้านหนองซองแมว ม.1-ม.5 โดยวิธีคัดเลือก
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจาเดือน มกราคมถึงกุมภาพันธ2565
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบ้านโนนพฒั นา หมู่ที่๒ (ตามข้อบัญญัติ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 2565
 5. งบแสดงฐานะการเงินอบต.สร้างแป้น 63
 6. รายรับรายจ่ายประจำปี 64
 7. ประกาศ...รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2543
 8. ประกาศ...รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563
 9. ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 10. ประกาศกำหนดส่วนราชการ
 11. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น
 12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 13. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 4 สาย
 14. สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผือ ม.8
 15. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 16. สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
 17. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง 5 สาย
 18. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย New
 19. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ New
 20. ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย ม. 8 New
 21. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 22. เปลี่่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 23. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
 24. เปลี่่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็๋ก
 25. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราค้าจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
 26. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราค้าจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
 27.  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 28. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
 29.  สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
 30. สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผือ
 31. ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(ล่าสุด)
 32. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแด่น ม.6 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประจำปี 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)