* ข้อมูลพื้นฐาน
* ประวัติ อบต.สร้างแป้น
* ประชาสัมพันธ์
* ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
***รายงานแสดงผลการดำเนินงาน**
- ไตรมาสที่ 1/65
- ประการรายงานฯ ไตรมาสที่ 1/65
- รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1/65
* ประกาศ
* ประกาศจัดตั้ง อบต.
* คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
*คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์
* คำสั่ง ผู้ช่วยงานสภา
* คำสั่ง
* โครงสร้างหน่วยงาน
* กิจการสภา
* หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
* กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* คำสั่งมาตราการประหยัดพลังงาน
* มาตรการประหยัดพลังงาน
* สรุปความพึงพอใจต่อการให้บรการ
* ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.
สร้างแป้น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม64)
* สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน
* ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต
* แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565(สปสช. อบต.สร้างแป้น)
* แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (สปสช.อบต.สร้างแป้น)
* ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2
* การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
หน่วยบริการสาธารณสุขของอบต.สป.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น

ยินดีต้อนรับ

** โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 รอบ
** โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
** ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น 2563
** ประมวลภาพกีฬาต้านยาเสพติด สร้างแป้นเกมส์ครั้งที่ 1010-11 มีนาคม 2563 ณ ร.ร.บ้านสร้างแป้น
**ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
**โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 13 กันยายน 2562
**ประชุมคณะกรรมการ สปสช. 11 กันยายน 2562
**โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 2562 วันที่ 9 กันยายน 62
**โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กฯ
**การประชุมผู้บริหารอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 กันยายน 2562
 

ผลการดำเนินงาน

1. ขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด62
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประการระดับปฐมวัยท
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายเพื่อเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย
6. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดสร้างแป้นครั้งที่9
7. โครงการขบขี่ปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็กสร้างแป้น
8. โครงการขับขี่ปลอดภัย ศูนย์เด็กดย.2562
9. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 62
10.ขออนุมัติโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
11. ขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดงานหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา62
12. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ดอนยาว 2562
13. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่62
14. ขออนุมัติโครงการสนันสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กบ้านทอนดอนยาว62
15. ขออนุมัติโครงการสนันสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กบ้านสร้างแป้น62
16. ขออนุมัติโครงการสนันสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พ้ัฒนเด็กเล็กบ้านทองดอนยาว62
17. ขออนุมัติโครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์สร้างแป้น62
18. โครงการอาหารกลางวัน
19. ขออนุมัติจัดงานโครงการอำเภอเพ็ญ111
20. รายงานผลการจัดงานอำเภอเพ็ญ111ปี62
21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน63
22. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
23. ขออนุมัติ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน63
24. โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน63
25. โครงการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันสมานฉันท์คนในชาติ อบต.สร้างแป้น63
26. รายงานผลดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันสมานฉันท์คนในชาติ อบต.สร้างแป้น63
27. รายงานผลดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน63
28. รายงานผลดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019