* ข้อมูลพื้นฐาน
* ประวัติ อบต.สร้างแป้น
* ประชาสัมพันธ์
* ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
***รายงานแสดงผลการดำเนินงาน**
- ไตรมาสที่ 1/65
- ประการรายงานฯ ไตรมาสที่ 1/65
- รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1/65
* ประกาศ
* ประกาศจัดตั้ง อบต.
* คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
*คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์
* คำสั่ง ผู้ช่วยงานสภา
* คำสั่ง
* โครงสร้างหน่วยงาน
* กิจการสภา
* หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
* กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* คำสั่งมาตราการประหยัดพลังงาน
* มาตรการประหยัดพลังงาน
* สรุปความพึงพอใจต่อการให้บรการ
* ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.
สร้างแป้น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม64)
* สรุปข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน
* ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต
* แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565(สปสช. อบต.สร้างแป้น)
* แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (สปสช.อบต.สร้างแป้น)
* ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2
* การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
หน่วยบริการสาธารณสุขของอบต.สป.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

กองการศึกษา

 
 
 
 
นางสาวมยุรี เจริญรบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาระดับต้น
โทร 0934295636
 
 
 
 
นางสาวทัศนวรรณ ศรีเชียงหวาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร 0912926089
 
นางสาววนาลัย ขุนลึก
ผช.นักวิชาการศึกษา
โทร 0849565157
นางหงษ์ทอง จันดาหาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 0986584756
นางพัชรี จำปามา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 0833633028
นางสาวามจุรี เวียงนนท์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนฤดา คนทน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเนรัญชรา ชาวกล้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกศินี ยศจันทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณรินทร์ สุวรรณบุตร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนันชิตา พลเดชา
ผช. ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนวดี ยศเตา
คนงานทั่วไป
นางสาวอรอนงค์ บัวแก้ว
จ้างเหมา
นางสาวประกายแก้ว สุวิสาย
จ้างเหมา