ยินดีต้อนรับ

ประกาศ เจตนารมณ์ผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สุงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2566

1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น 2563
2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น 2564
3. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น 2564
4. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น 2565

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (อบต.สร้างแป้น)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.สร้างแป้น

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
www.sangpaen.com ...Tel. 042219684 Fax.042219684 ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ www.ud-local.com/doc
แผนที่ตั้งของหน่วยงาน อบต.สร้างแป้น